Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zekâ ile İlgili Bilgi, Düşünce ve Yaklaşımları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jahs.2023.15

Özet

Amaç: Araştırmanın amacı sağlık yönetimi öğrencilerinin tıpta kullanılan yapay zeka uygulamalarına ilişkin bilgi, düşünce ve yaklaşımları hakkında tanımlayıcı bilgiler ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma nicel ve kesitsel tiptedir. Araştırma 185 sağlık yönetimi öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler online ortamda oluşturulan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formu toplam 27 sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 27 paket programı kullanılmıştır ve tanımlayıcı istatistiksel bulgular ortaya konulmuştur.

Bulgular: Araştırma kapsamında katılımcıların tamamına yakını yapay zekâ kavramını bildiğini, ancak yalnızca %31,9’u tıp alanındaki yapay zekâ uygulamalarını bildiğini ifade etmiştir. Buna ek olarak yapay zekanın tıp alanında sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılmaya uygun olduğunu belirten katılımcılar çoğunluktadır.  Ayrıca katılımcıların geneli yapay zekâ uygulamalarının tanı, tedavi ve genel manada tıp alanında önemli avantajlar ve faydalar sağlayacağını belirtmektedir. Yapay zekanın insan hekimin yerini alamayacağını belirten katılımcıların tıp alanında yapay zekâ uygulamalarını tam olarak güvenilir bulmadıkları da görülmüştür.

Sonuç: Sonuç olarak sağlık yönetimi öğrencileri tıpta yapay zekâ uygulamaları ile ilgili çok detaylı bilgiye sahip olmasa da bu uygulamaların tıp alanında önemli gelişmeleri sağlayacağını bildirmişlerdir. Ayrıca bu uygulamaları güvenilir bulmasalar bile tıpta yapay zekanın kendilerinde merak uyandırdığı ve buna yönelik eğitimleri almaya istekli oldukları görülmüştür. Dolayısıyla sağlık yönetimi öğrencileri tıpta yapay zekaya karşı olumlu bir yaklaşıma sahiptir.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-01 — 2023-06-03 tarihinde güncellendi

Sürüm