https://jaihs.com/index.php/jaihs/issue/feed Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 2023-05-01T00:00:00+03:00 Ali Murat Koç info@jaihs.com Open Journal Systems <p><strong>Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences)</strong> yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanan uluslararası, hakemli bir bilimsel dergidir. Yapay zeka uygulamalarının sağlık bilimlerinde kullanımını konu alan orjinal araştırma, derleme ve olgu sunumları yayınlamaktadır.</p> <p><em>Dergimizin herhangi bir kurum/kuruluş ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.</em></p> https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/orj1 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Tıpta Yapay Zekâ ile İlgili Bilgi, Düşünce ve Yaklaşımları 2023-04-27T14:45:15+03:00 Mehmet Akif ERİŞEN akiferisen@gmail.com Fatma Özlem Yılmaz f.ozlemyilmaz@yahoo.com <p><strong>Amaç:</strong> Araştırmanın amacı sağlık yönetimi öğrencilerinin tıpta kullanılan yapay zeka uygulamalarına ilişkin bilgi, düşünce ve yaklaşımları hakkında tanımlayıcı bilgiler ortaya koymaktır.</p> <p><strong>Gereç ve Yöntem: </strong>Araştırma nicel ve kesitsel tiptedir. Araştırma 185 sağlık yönetimi öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler online ortamda oluşturulan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formu toplam 27 sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 27 paket programı kullanılmıştır ve tanımlayıcı istatistiksel bulgular ortaya konulmuştur.</p> <p><strong>Bulgular: </strong>Araştırma kapsamında katılımcıların tamamına yakını yapay zekâ kavramını bildiğini, ancak yalnızca %31,9’u tıp alanındaki yapay zekâ uygulamalarını bildiğini ifade etmiştir. Buna ek olarak yapay zekanın tıp alanında sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılmaya uygun olduğunu belirten katılımcılar çoğunluktadır. &nbsp;Ayrıca katılımcıların geneli yapay zekâ uygulamalarının tanı, tedavi ve genel manada tıp alanında önemli avantajlar ve faydalar sağlayacağını belirtmektedir. Yapay zekanın insan hekimin yerini alamayacağını belirten katılımcıların tıp alanında yapay zekâ uygulamalarını tam olarak güvenilir bulmadıkları da görülmüştür.</p> <p><strong>Sonuç:</strong> Sonuç olarak sağlık yönetimi öğrencileri tıpta yapay zekâ uygulamaları ile ilgili çok detaylı bilgiye sahip olmasa da bu uygulamaların tıp alanında önemli gelişmeleri sağlayacağını bildirmişlerdir. Ayrıca bu uygulamaları güvenilir bulmasalar bile tıpta yapay zekanın kendilerinde merak uyandırdığı ve buna yönelik eğitimleri almaya istekli oldukları görülmüştür. Dolayısıyla sağlık yönetimi öğrencileri tıpta yapay zekaya karşı olumlu bir yaklaşıma sahiptir.</p> 2023-06-03T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646