Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://jaihs.com/index.php/jaihs <p><strong>Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences)</strong> yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanan uluslararası, hakemli bir bilimsel dergidir. Yapay zeka uygulamalarının sağlık bilimlerinde kullanımını konu alan orjinal araştırma, derleme ve olgu sunumları yayınlamaktadır.</p> <p><em>Dergimizin herhangi bir kurum/kuruluş ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.</em></p> Endülüs Ajans Reklam İletişim tr-TR Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 2757-9646 <p>Endülüs Ajans tarafından yayınlanmaktadır.</p> Sinir Bilim ve Yapay Zeka https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i1y2rev1 <p>Yapay zeka gelişimi, sinir sisteminin işleyişinin matematiksel&nbsp; bir sisteme aktarılması ile başlamıştır. İnsan beynindeki bellek, hafıza, bilişsel işlevler ve öğrenme fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı olan sinir bilimleri alanında her geçen gün çalışmalar yeni keşifler ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların en önemli destekçisi yine teknolojidir. Tüm dünyada yirmi birinci yüzyıl başlarından itibaren teknoloji destekli sinir bilim çalışmaları ile sinir sistemi daha iyi anlaşılmıştır. Bu sayede yapay zekadaki gelişmeler de hız kazanmıştır.</p> <p>&nbsp;</p> Sema GÜL TÜRK Murat TERZİ Telif Hakkı (c) 2022 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-04-26 2022-04-26 2 1 8 12 10.52309/jaihs.v2i1.29 COVID-19 Sürecinde Yapay Zeka, Dijital Sağlık Tanı ve Tedavisindeki Gelişmeler https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i1y2rev2 <p>21.yüzyılda nesnelerin interneti teknolojisinin ilerlemesi ile yapay zeka kavramı daha geniş bir alana yayılmıştır. Yapay zeka ile doğadaki varlıkların akıllı davranışları yapay olarak üretilmektedir. Yapay zeka teknolojileri olarak; uzman sistemler, bulanık mantık, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları kullanılır. Yapay zeka, tıp alanında tanı ve sürecin tanımlanmasında kullanılır.</p> <p>Yapay zeka ile birlikte AR, VR, hologram, giyilebilir teknoloji gibi kavramlar önem kazanmıştır. Bu kavramların önem kazanmasının yanında sağlıkta büyük veride yaşanan sorunlar da vardır. Bu çalışmada nesnelerin interneti ve sağlık alanında AR, VR gibi teknolojilerin kullanımı, büyük veri kavramının sağlık alanında kullanım avantajları ve dezavantajları, yapay zeka ve yapay zekanın bazı hastalıkların tanısında ve teşhisinde kullanılması ve gelecekte sağlık alanındaki teknolojik gelişimler ve öngörüler anlatılmıştır. Sağlık alanındaki gelişmeler ile ilişkili olarak pandemi döneminden örnekler verilmiştir.&nbsp; COVID-19 tespiti için yapılan yapay zeka tabanlı sistemler ile dijital çağa uyum sağladığmız görülmüştür. Sonuçlar bize gelecekte yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yeni ilaçların keşfinin hızlı bir şekilde olacağı, oluşabilecek hastalıkların tanı ve tedavisinin daha önceden tespit edilebileceği, hasta kontrollerinin daha hızlı ve daha sık gerçekleştirilebileceği, sağlık personel yükünün hafifleyeceği, küresel sorunların çözümlerinin çok daha hızlı bir şekilde bulunabileceğini göstermiştir.</p> Leyla TÜRKER ŞENER Dila Naz BOZKAYA Tuğçe KITIR Telif Hakkı (c) 2022 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-04-26 2022-04-26 2 1 13 20 10.52309/jaihs.v2i1.37 Yapay zeka ve hemşirelik https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i1y2rev3 <p>Yapay zekâ teknolojisinin kullanım alanı hizmet sektörünün çok önemli bir parçası olan sağlık hizmetlerinde de hızla artmaktadır. İnsansı özelliklere sahip olan yapay zekâ teknolojisinin hemşirelik bakım uygulamalarında kullanımının giderek yaygınlaşması hemşireler için öğrenilmesi gereken yeni bir alan olarak görülmektedir. Bu derleme, hemşire bakım süreçlerini mesleki bilgi, klinik deneyim ve içgüdü ile karar veren hemşirelerin hasta ihtiyaçlarını karşılamak için yapay zekâ teknolojisini entegre ederek hemşirelik eğitimi, bakım uygulamaları ve yönetimdeki yeri ile yapay zekâ uygulamalarındaki etik kavramının önemine değinmek amacıyla tasarlanmıştır.</p> Ayşe AKGERMAN Ezgi Dilan ÖZDEMİR YAVUZ İbrahim KAVASLAR Serkan GÜNGÖR Telif Hakkı (c) 2022 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-04-26 2022-04-26 2 1 21 27 10.52309/jaihs.v2i1.36 Radyasyon Onkolojisinde Yapay Zeka Kullanımı ve Türkiye’deki Uzmanların Yaklaşımının Araştırılması https://jaihs.com/index.php/jaihs/article/view/i1y2orj1 <p>Radyasyon Onkolojisi kanser tedavisinde yüksek teknolojilerin kullanıldığı, büyük miktarda medikal görüntü ve veri üreten bir tedavi yöntemidir. AMAÇ; Radyasyon Onkolojisi iş akışında kullanılan yapay zeka (YZ) tabanlı uygulamaları araştırmak ve Türkiye’ deki uzmanların (Radyasyon Onkologları ve Medikal Fizik Uzmanları) bu alandaki yaklaşımları, öngörülerini ve beklentilerini tespit etmektir. YÖNTEM; Çalışmaya Türkiye’de radyasyon onkolojisi alanında aktif olarak çalışan ve radyasyon onkologları (27) ile medikal fizik uzmanları (24)’ dan oluşan toplam 51 kişiye 10 sorudan oluşan online anket iletilerek, toplanan sonuçlar analiz edilmiştir. BULGULAR: Araştırmaya katılan ve Türkiye’ de bu konu ile ilgili çalışan uzmanların %11,76‘sı YZ hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir ve bu grup analizlerin dışında tutulmuştur. Katılımcıların %88,98’i YZ’ nın tıp alanında faydalı uygulamaları olduğuna katılmaktadır. Katılımcılar %46,67 çoğunlukla bugün gerçekleştirdikleri işlerinin yerine YZ uygulamalarının kullanabileceğini düşünmemekle birlikte, %97,78 oranındaki katılımcı uyguladıkları işlemlerde YZ uygulamalarından destek alabileceğini düşünmektedir. YZ uygulamalarının en faydalı olabileceği alan %42,22 ile “Kişiselleştirilmiş veya Adaptif terapi uygulamaları” dır. YZ kullanımın en önemli avantajı %55.56 ile “gerçek zamanlı olarak çok miktarda, klinik olarak anlamlı veriyi işleyerek anlamlı sonuçlar edebilir” olarak tespit edilmiştir. YZ ile alınan kararlar ile kişilerin verdikleri kararların farklı olması durumunda %57,78 katılımcı, ikincil bir uzman görüşüne başvurmayı düşünmektedir. YZ’ nın yaratacağı sorunlarda %52,27 oranında katılımcı işlemi uygulayan personeli sorumlu görülmesi gerektiğini düşünmektedir. Türkiye’de YZ uygulamalarının gelişmesindeki en büyük engelin “mevcut insan kaynağının teknolojik gelişimlere kapalı olması” %40’lık katılımcı tarafından düşünülmektedir.</p> Selcuk BAYER Telif Hakkı (c) 2022 Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) ISSN:2757-9646 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-04-26 2022-04-26 2 1 1 7 10.52309/jaihs.v2i1.31