Pandemi Döneminde Tıp Fakültesi Öğrencilerine Simülasyon Tabanlı Online Eğitim: Biyofizik Örneği

Simulation-Based Online Education for Medical Students in the Period of Pandemic: An Example of Biophysics

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jai.2021.1

Özet

Temel tıp eğitimi, hekimlik eğitiminin birinci ve en temel basamağını oluşturmaktadır. Anatomi, biyofizik, farmakoloji, fizyoloji, histoloji gibi bazı dersler dahili ve cerrahi bilimlere zemin oluşturmaktadır. Bu derslerin hem yoğunluğu hem de zorluğundan dolayı konuların bazen anlaşılması güçleşmekte ve pekiştirilmemektedir. Özellikle pandemi döneminde online eğitim ile uygulama/pratik derslerin olmaması nedeniyle konuların anlaşılması daha da güçleşmektedir. Simülasyon eğitimlerinin konunun kavranmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı pandemi sürecinde verilen online eğitimlerde simülasyon uygulamalarının kullanımı konunun anlaşılmasına yardımcı olabilmektedir. Pandemi döneminde Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin online eğitimde simülasyon tabanlı öğretimin biyofizik dersindeki genel memnuniyetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 102 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Google Anket Formu kullanılmıştır. Bu çalışmada yer alan memnuniyet ölçeği 13 madde üzerinden iç tutarlılığı değerlendirildiğinde ölçeğin toplam Cronbach alfa değerinin %86 olduğu saptanmıştır ve ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ve tıp eğitimi veren kurumlarda öğrencilerin memnuniyet düzeylerini belirlemede kullanılabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada pandemi döneminde tıp fakültesi öğrencilerine biyofizik dersinde simülasyon ağırlıklı online eğitiminin öğrencilerin dersten memnuniyet ve beklenti düzeylerine etkisi araştırılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-04-15