Sağlık Ekosisteminde Yapay Zeka Kaygı Düzeyi: Hemşire Örneklemi

The Level of Artificial Intelligence Anxiety in the Health Ecosystem: A Sample of Nurses

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.52309/jaihs.v2i2.43

Özet

Amaç: Bu araştırma, Türkiye’de çalışan hemşirelerin sağlık ekosisteminde yapay zeka kaygı
düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tasarımda olan araştırmanın evreni, Türkiye’de çalışan
hemşireler, örneklemini ise araştırmayı kabul eden 215 hemşire oluşturmuştur. Araştırma
verileri, demografik ve mesleki özellikler formu ve Yapay Zeka Kaygı ölçeği ile toplanmıştır.
Araştırma verileri, tanımlayıcı istatistikler ve çoklu lineer regresyon analizi ile
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin Yapay zeka kaygı düzeyi ortalama puanı 2,64
(SS=0,79) olduğu belirlenmiştir. Pozisyonu yönetici hemşire olanların yapay zeka kaygı
düzeyleri daha düşük, diğer çalışanların ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışma şekli
vardiya olanların diğer çalışanlara kıyasla yapay zeka kaygı düzeyleri daha düşük
bulunmuştur. Yapay zeka kaygı düzeyi en çok sürekli gece çalışanlarda görülmüştür.
Sonuçlar: Çalışma sonucunda, hemşirelerin anksiyetelerinin yüksek, sağlıkla ilgili aşırı
duyarlılık ve kaygılarının düşük olduğu saptandı. Araştırmada yaşın, gelir durumunun ve
hastalık sürecindeki hissedilen duygunun sağlık anksiyetesini etkilediği görülmüştür. Elde
edilen sonuçların daha büyük örneklemlerde ve daha farklı boyutlar eklenerek çalışılması ve
anksiyeteye sebep olan durumların tespiti için nitel çalışmaların da yapılması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31